หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย
 
NEWS
อบต.แม่ลาน้อย เต็มใจให้บริการ ติดต่อโทร. 053-062-053 ค่ะ
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มส 0023.2/ว 1233 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปี พ.ศ.2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 1234 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.5/ว1237 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท.  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส0023.3/ว1235 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส0023.3/ว1236 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส0023.3/วว5573 เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 1238 เรื่องสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566  [ 6 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 5554 เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน) เรื่อง หลักเกฑณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.3/ว1232 เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.6/ว1231 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ.  [ 4 ธ.ค. 2566 ]   
มส 0023.2/ว 1226 เรื่อง เเจ้งประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
0023.3/ว 1228 เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ one stop service ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/ว 1227 เรื่อง ารประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.3/ 728 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.2/ว 1230 เรื่องประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]  
มส 0023.5/ว1220 เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.5/ว 1219 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2566 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่1  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 023.6/ว1223 เรื่อง จัดส่งช่องทางการรายงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.2/ว 1224 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้าง สมรรถนะ ทักษะผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1222 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.3/ว5487 เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.4/724 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องของผุ้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว5472 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว5494 เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
 การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2567 ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มท 0803.4/ว4917 เรื่อง โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 30 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.3/ว1213 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1210 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสุขภาพดี  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1212 เรื่อง ประชามสัมพันธ์เชิญชวน อปท.สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1211 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 00223.3/ว5461 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.3/ว5462 เรื่อง โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Functions, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1218 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1217 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
มส 0023.6/ว1216 เรื่อง แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim  [ 29 พ.ย. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 156
 
 
 
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ : 053-062-053 โทรสาร : 053-062-055  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย  
จำนวนผู้เข้าชม 283,313 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-033-1785